آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی

در این آزمایشگاه علاوه بر ارائه بخش علمی دروس مرتبط با دوره عمومی و دوره  تخصصی و کارهای پژوهشی اساتید مربوطه، به عنوان بخش پشتیبان کلینیک دانشکده در تشخیص بیماریها و پاسخگویی به ارجاع بخش های مختلف کلینیک (بخش دام بزرگ، دام کوچک، مامایی و جراحی) و مراجعات خارج از دانشکده ارائه خدمت می شود.

دانشجویان سال آخر (اینترن) و رزیدنت های بخش نیز با روش های انجام آزمایشات تشخیص بیماری آموزش می بینند. در حال حاضر آزمایشگاه گروه در انجام تست های رز بنگال، هماتولوژی، بیوشیمی خون، تشخیص انگل های خونی، آنالیز ادرار و آزمایشات مربوطه فعال می باشد.

اساتید بخش کلینیکال پاتولوژی: دکتر سعید نظیفی- دکتر حسن شریفی یزدی

کارشناس آزمایشگاه: مجتبی رهسپار – سید محمدباقر حسینی

تلفن: 36138719-071

 

تجهیزات :

نام دستگاه: اتوآنالیزر بیوشیمی

کمپانی سازنده: Sanjesh Co. Iran

توضیحات: ترکیبات شیمیایی خون را اندازه گرفته و روی نمودار نمایش می دهد. این کار به وسیله مخلوط کردن معرف های شیمیایی مختلف با نمونه سرم بیمار بر اساس رنگ سنجی صورت می گیرد.

 

نام دستگاه: سل کانتر، هماتولوژی

کمپانی سازنده:  Exigo Boule Medical AB Sweden

کمپانی سازنده:  Nihon kohden Japan

توضیحات: دستگاه شمارشگر گلبول ها که وظیفه شمارش تعیین نوع گلبول های خونی را بر عهده دارد.

 

نام دستگاه: فلیم فتومتر

توضیحات: دستگاهی است برای اندازه گیری سدیم و پتاسیم خون به وسیله ایجاد رنگ روی شعله از طریق سوختن

 

نام دستگاه: الکتروفورز

توضیحات: دستگاهی که با ایجاد یک میدان الکتریکی در یک محیط مایع ذرات یک نمونه را جداسازی می کند.

 

نام دستگاه: کوآگولامتر

توضیحات: دستگاهی که برای اندازه گیری آزمایش های انعقادی از جمله PT، PTT و فیبرینوژن کاربرد دارد.

 

نام دستگاه: الیزا ریدر
کمپانی سازنده: Convergent Germany
توضیحات : دستگاه خوانشگر میکروپلیت برای خواندن نتایج آزمایش الایزا طراحی شده است و در واقع یک اسپکتروفتومتر اختصاصی است.

 

 

نام دستگاه: فتومتر

کمپانی سازنده: Convergent Germany

توضیحات: با توجه به تنوع تست های بیوشیمی جایگزینی برای دستگاه اسپکتروفتومتر است.

 

نام دستگاه: اسپکتروفتومتر

کمپانی سازنده: Jenway Germany

توضیحات: طیف سنج یک دستگاه آزمایشگاهی اولیه است که جهت خواندن نتایج آزمایش هایی که واکنش آنها از نوع End point است کاربرد دارد. در واقع جذب نوری یک نمونه را خوانش می کند.

 

نام دستگاه: سانتریفیوژ معمولی

کمپانی سازنده: Hermle Germany

توضیحات: برای جدا کردن ذرات از محیط مایع به وسیله رسوب دادن آنها به کار می رود. اساس جداسازی اعمال نیروی گریز از مرکز می باشد.

 

نام دستگاه: سانتریفیوژ هماتوکریت

توضیحات: نوعی از سانتریفیوژ است که برای جداسازی پلاسما از خون درون لوله های موئینه باریک استفاده می شود.

 

نام دستگاه: میکروسکوپ معمولی

کمپانی سازنده: Olympus Japan

توضیحات: برای دیدن اسلایدهای خونی و نمونه های میکروسکوپی استفاده می شود.

 

نام دستگاه: بن ماری

توضیحات: وسیله ای که از آن برای ایجاد یک دمای خاص برای انجام تست های سرم شناسی و بیوشیمی و ساخت بعضی مواد آزمایشگاهی استفاده می شود.