نشریات پژوهشی

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران

Iranian Journal of Veterinary Research
ISSN 1728-1997
فصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: معاونت پژوهشی‌ دانشگاه شیراز
سردبیر: عزیزاله خداکرم تفتی