حوزه ریاست

[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

 
مجتبی کافی دکترای تخصصی تولید مثل دام علوم درمانگاهی استاد   07136138600 07132286940

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

عبداله میرزایی دکترای تخصصی مامایی علوم درمانگاهی دانشیار   07136138600 07132286940

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

حسن شریفی یزدی دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی علوم درمانگاهی استاد   07136138600 07132286940

 

[معاونت دانشجویی و فرهنگی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

احسان رخشنده رو دکترای تخصصی انگل شناسی پاتوبیولوژی دانشیار   07136138600 07132286940

 

[معاون اداری و مالی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

بهمن عبدی دکترای تخصصی بیماریهای طیور طیور استادیار   07136138600 07132286940