حوزه ریاست

[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

سید مصطفی رضوی دینانی دکترای تخصصی انگل شناسی انگل شناسی استاد   07136138600 07132286940

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

فاطمه نمازی دکترای تخصصی پاتولوژی پاتولوژی دانشیار   07136138600 07132286940

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

آرش امیدی دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دام بزرگ مدیریت بهداشت دام استاد   07136138600 07132286940

 

[معاونت دانشجویی و فرهنگی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

نصرالله احمدی دکترای تخصصی پاتولوژی پاتولوژی استادیار   07136138600 07132286940

 

[معاون اداری و مالی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

بخش

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

بهمن عبدی دکترای تخصصی بیماریهای طیور طیور استادیار   07136138600 07132286940