شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده با حضور 10 نفر که شامل معاون پژوهشی وقت دانشکده، نمایندگان گروه­های آموزشی دانشکده، نماینده کمیته اخلاق، نماینده دانشکده در شورای نشر دانشگاه و مسئول مرکز تحقیقات پرندگان می باشد، تشکیل می­شود.

اعضاء شورا:

دکتر حسن شریفی یزدی                            معاون پژوهشی

دکتر حمیدرضا مرادی                                نماینده گروه علوم پایه

دکتر یونس کمالی                                     نماینده گروه علوم پایه

دکتر احسان رخشنده رو                             نماینده گروه پاتوبیولوژی

دکتر زهرا نظیری                                     نماینده گروه پاتوبیولوژی

دکتر سعید حسین زاده                             نماینده گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی

دکتر مهدی آذری                                   نماینده گروه علوم درمانگاهی

دکتر مریم انصاری لاری                          نماینده کمیته اخلاق

دکتر نجمه مصلح                                  مسئول مرکز تحقیقات پرندگان

دکتر اصغر مقیسه                                 نماینده دانشکده در شورای نشر دانشگاه