شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده با حضور 8  نفر که شامل معاون پژوهشی وقت دانشکده و نمایندگان گروه­های آموزشی دانشکده تشکیل می­شود.

اعضاء شورا:

دکتر آرش امیدی                                      معاون پژوهشی

دکتر ذبیح الله خاکسار                               علوم پایه

دکتر یونس کمالی                                    علوم پایه

دکتر احسان رخشنده رو                            پاتوبیولوژی

دکتر زهرا نظیری                                    پاتوبیولوژی

دکتر سعید حسین زاده                              بهداشت و کنترل مواد غذایی

دکتر عالمه حسینیان                                علوم درمانگاهی

دکتر امین غلامحسینی                             علوم درمانگاهی