سوالات متداول آموزشی

1- بازه زمانی ثبت نام و نام نویسی دانشجویان؟

 بر اساس تقویم و اطلاعیه های مربوط به نام نویسی دانشگاه می باشد در غیر این صورت دانشجو منصرف از تحصیل شناخته می شود، عدم مراجعه به منزله ی انصراف از تحصیل شناخته می شود.

2- آیا تحصیل در دوره دکتری عمومی هم زمان با رشته های دیگر در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی مجاز است؟

 مجاز نیست، تخلف محسوب میشود و از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شود.

3- هر ترم تحصیلی چند هفته ی آموزشی می باشد؟

 16 هفته و در تابستان 6 هفته می باشد.

4- حداقل واحد های درسی دوره دکتری عمومی برای اخذ دانشنامه چند واحد است؟

 215 واحد شامل دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، پژوهشی، کارآموزی، اینترنی(کارورزی) و پایان نامه می باشد.

5- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ چند واحد است؟

 دانشجو در هر نیمسال تحصیلی مجاز است بین 12 تا 20 واحد درسی اخذ نماید، همچنین در نیمسال تحصیلی پیش از دوره اینترنی (کارورزی) دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل واحد درسی معاف است.

6- حداکثر مدت مجاز دوره دکتری عمومی چند سال است؟

 9 سال می باشد.

7- حداقل نمره قبولی در کلیه دروس چه نمره ای می باشد؟

 به جز اینترنی که 12 می باشد در بقیه دروس نمره 10 مورد قبول است.