سوالات متداول پژوهشی

1-روند تکمیل پرونده ارتقاء اعضاء هیأت علمی چگونه است؟

 • تکمیل فرم مربوط به پرونده ارتقاء در اتوماسیون آموزشی- پژوهشی توسط عضو هیأت علمی
 • ارسال برای ریاست دانشکده
 • ارسال پرونده توسط ریاست دانشکده برای کمیته فرهنگی دانشگاه جهت تأیید و اخذ مجوز لازم برای تشکیل کمیته های بعدی
 • تشکیل جلسه برای انتخاب اعضاء کمیته منتخب (مشتمل بر سه نفر متخصص مرتبط با رشته عضو هیأت علمی، ریاست دانشکده و معاون پژوهشی)
 • تأیید پرونده در کمیته منتخب و ارسال برای کمیسیون تخصصی
 • تأیید پرونده توسط کمیسیون تخصصی و ارسال پرونده به هیأت ممیزه دانشگاه برای تأیید نهایی

 

2-پروسه تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی چگونه است؟

 • تکمیل فرم شماره 1 مربوط به تبدیل وضعیت توسط عضو هیأت علمی و پیوست مدارک ذکر شده در فرم شماره 1
 • ارسال فرم شماره 1 از طریق ریاست دانشکده برای معاون آموزشی دانشگاه
 • ارسال همزمان گزارش عملکرد عضو هیأت علمی (فرم شماره 10) برای معاونت آموزشی دانشگاه توسط ریاست دانشکده
 • تأیید فرم های مربوطه توسط معاونت آموزشی دانشگاه و ارسال ID و پسورد سامانه نور رضوی برای دانشکده
 • دریافت مدارک پژوهشی عضو هیأت علمی
 • تشکیل کارگروه پژوهشی
 • ثبت امتیازات در سامانه نور رضوی
 • ارسال پرونده به معاونت آموزشی دانشگاه

 

3-روند تقاضای فرصت مطالعاتی چگونه است؟

 • تکمیل فرم مربوط به فرصت مطالعاتی در اتوماسیون آموزشی، پژوهشی توسط عضو هیأت علمی
 • ارسال فرم تکمیل شده برای معاونت پژوهشی دانشکده
 • محاسبه امتیازات توسط معاونت پژوهشی و ارسال پرونده جهت تأیید نهایی برای معاونت پژوهشی دانشگاه

 

4- شرکت در کنفرانس های بین المللی چه مراحلی دارد؟

 • اخذ پذیرش از کنگره مربوطه توسط عضو هیأت علمی
 • تکمیل فرم های مربوط به شرکت در کنفرانس بین المللی
 • تأیید فرم توسط مدیر گروه و بخش تخصصی مربوطه و ارسال برای معاونت پژوهشی دانشکده
 • طرح در شورای پژوهشی دانشکده و در صورت تأیید ارسال برای معاونت پژوهشی دانشگاه
 • تأیید نهایی در شورای پژوهشی دانشگاه