اعضای شورای آموزشی

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده با حضور 10 نفر از اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش برگزار می شود. این
شورا درخواست های آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان شامل پروپوزال ها، پایان نامه ها، فرصت مطالعاتی و ... را
بررسی کرده و درباره آن ها تصمیم گیری می کند. اعضای شورای آموزشی در زیر ذکر شده است:

دکتر مجتبی کافی
رییس دانشکده
دکتر عبدالله میرزائی
معاون آموزشی
دکتر نصرالله احمدی معاون دانشجویی
دکتر بهمن عبدی
معاون اداری مالی
دکتر سارا بصیری مدیر گروه بهداشت
دکتر فواد نوربخش
مدیر گروه علوم پایه
دکتر ابوتراب طباطبائی مدیر گروه علوم درمانگاهی
دکتر علی محمدی مدیر گروه پاتوبیولوژی
خانم مریم شاهچراغی کارشناس آموزش
حسین کاظمی رئیس اداره آموزش