اعضای شورای آموزشی


دکتر سید مصطفی رضوی دینانی

دکتر آرش امیدی

دکتر فاطمه نمازی

دکتر نصرالله احمدی

دکتر بهمن عبدی

دکتر شهرام شکرفروش

دکتر مهناز طاهریان فرد

دکتر عبدالحمید میمندی

دکتر علی محمدی

خانم مریم شاهچراغی