اعضای شورای آموزشی

دکتر سید مصطفی رضوی دینانی
رییس دانشکده
دکتر آرش امیدی
معاون پژوهشی
دکتر فاطمه نمازی
معاون آموزشی
دکتر نصرالله احمدی معاون دانشجویی
دکتر بهمن عبدی
معاون اداری مالی
دکتر شهرام شکرفروش مدیر گروه بهداشت
دکتر مهدی فاضلی
مدیر گروه علوم پایه
دکتر عبدالحمید میمندی مدیر گروه علوم درمانگاهی
دکتر علی محمدی مدیر گروه پاتوبیولوژی
خانم مریم شاهچراغی کارشناس آموزش