نمایشگر یک مطلب

آخرین اخبار دانشکده

کارشناسی: ـ

کارشناسی ارشد: ـ

دکتری: دکترای عمومی دامپزشکی ــ دکترای حرفه ای دامپزشکی

کارشناسی: ـ

کارشناسی ارشد: ـ

دکتری: دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ ــ دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک ــ دکترای تخصصی مامایی و تولید مثل دامپزشکی ــ دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی ــ دکترای تخصصی بیماری های طیور  ــ دکترای تخصصی بهداشت آبزیان ــ دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی ــ دکترای تخصصی فن آوری تولید مثل در دامپزشکی

کارشناسی: ـ

کارشناسی ارشد: ـ

دکتری: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

کارشناسی: ـ

کارشناسی ارشد: باکتری

دکتری: دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی ــ پاتولوژی دامپزشکی ــ باکتری شناسی دامپزشکی ــ بیوتکنولوژی ــ آسیب شناسی

کارشناسی: ـ

کارشناسی ارشد: ـ

دکتری: دکترای تخصصی بهداشت خوراک دام

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی ــ فیزیولوژی   

دکتری: دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای ــ بافت شناسی مقایسه ای ــ بیوشیمی (بازنگری) ــ  فارماکولوژی