آیین نامه ها

1. آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی دامپزشکی

2. آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

3. آئین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (تیر 93)

4. آئین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (آبان 95)

5. خلاصه آئین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ورودی 95 به بعد)

6. راهنمای اخلاق پژوهشی

7. شیوه نامه اخلاق زیستی

8. آئین نامه اجرایی دوره کارورزی (دکترای عمومی دامپزشکی)

9. فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (ویژه دانشجویان تخصصی)

10. آئین نامه عضویت در دفتر استعدادهای درخشان

11. سرفصل دروس دکتری عمومی دامپزشکی

12. لیست دروس بازنگری شده 85