ارتقا مرتبه

ارتقا مرتبه


ارتقا مرتبه اساتید محترم آقای دکترعبدالله میزایی به استادی و  خانم دکتر زهرا نظیری به دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای این عزیزان موفقیتهای روزافزون و سرافرازی  آرزومندیم،.

مدیریت دانشکده