اینفوگرافی و پوستر

 
 
 
"شبکه ای برای ارتباط فارغ التحصیلان با هم‌دانشگاهی‌ها، دانشگاه و صنعت"
   
 

کتاب درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر  در توسعه همکاری با جامعه و صنعت:

https://www.msrt.ir/fa/news/61077/

لینک کتاب صفحه مربوطه در سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت:

https://industry.msrt.ir/fa/page/1795/

لینک دریافت فعالیت ها و اقدامات دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی