کسب افتخار توسط دکتر عریان

کسب افتخار توسط دکتر عریان


کسب افتخار حضور در جمع پراستنادترین دانشمندان جهان توسط جناب آقای دکتر احمد عریان موجب مباهات و سربلندی خانواده دامپزشکی است . موفقیت و تندرستی روزافزون ایشان را از پروردگار متعال آرزومندیم .

مدیریت دانشکده دامپزشکی