مسیر حرکت سرویس ها

مسیر حرکت سرویس ها


از اول مهر ماه مسیر حرکت سرویس های دانشجویی  میدان ارم - بلوار جمهوری - میدان ابوالکلام - دانشکده دامپزشکی و بلعکس میباشد .