ساعت کاری دانشکده در ماه رمضان

ساعت کاری دانشکده در ماه رمضان


ساعت کاری دانشکده از تاریخ 1400/01/25 تا پایان ماه رمضان از ساعت 7/30 الی 12/15 میباشد .