نمایشگر دسته ای مطالب

روز قلم

روز قلم


در چهاردهم تیرماه‏، روز فرخنده قلم را و نوشتن را جشن می‌گیریم و هر آنکه را که دستی در نوشتن و خلق کردن دارد، ارج می‌نهیم؛ چرا که قلم وسیله‌ای برای خلق کردن، و نوشتن، ابزاری برای ثبت تاریخ و فرهنگ است و خوشا به سعادت جامعه‌ای که این چنین ارزشی را برجسته و به پاس آن، تاریخی مشخص را در تقویم رسمی کشور ثبت کرده است. بدینوسیله روز قلم را بر همکاران عزیز مجله وزین تحقیقات دامپزشکی ایران (سردبیرمحترم: دکتر عزیزاله خداکرم تفتی‏، دبیر محترم تخصصی: دکتر طهورا شمالی، دستیار محترم سردبیر: دکتر مریم منتصری، کارمند محترم نشریه: زهرا میرزایی و ویراستار محترم ادبی: شیوا نیاکان) تبریک و شادباش گفته و برایشان سلامت، موفقیت و بهروزی آرزومندیم
مدیریت دانشکده