اساتید سرآمد

اساتید سرآمد


انتخاب اساتید سرآمد آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی را تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را از درگاه الهی مسئلت نموده و برای اساتید محترم موفقیت و سلامتی آرزومندیم .
اساتید سرآمد آموزشی : آقای دکتر امین غلامحسینی و خانم دکتر سارا بصیری
استادیار جوان سرآمد آموزشی : آقای دکتر امیرعلی حیدری
استاد سرآمد پژوهشی : آقای دکتر سعید حسین زاده
پژوهشگر برتر دانشگاه در زمینه استنادات : آقای دکتر احمد عریان
اساتید سرآمد فرهنگی : آقای دکتر نصر الله احمدی و آقای دکتر علی اصغر چالمه