جواد ساجديان فرد  


 
سمت           :   معاون اداری مالی
تحصيلات       :  دكتراي تخصصي فيزيولوژي
شماره تماس :  2286950
دورنگار           :  2286940
آدرس پست الكترونيكي : sajedian@shirazu.ac.ir