تشكلهاي دانشجويي :

   1- بسيج دانشجويي

   2- انجمن اسلامي

   3- کانون نویسندگان و سخنوران جوان

   4- شورای صنفی

 ساير فعاليتهاي امور دانشجويي :

   1- برگزاري اردوهاي

   2- برگزاری جشن-نشریه-تبلیغات فرهنگی-شرکت و فعالیتهای انتخاب ها- برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی

   3- چاپ نشریه-برگزاری جشن ها و مراسمات-برگزاری مسابقات نویسندگی و کتاب خوانی

   4- تشکیل بانک و نوارخانه-تدوین نشریه-رسیدگی به مشکلات دانشجویی