وظايف معاونت آموزشی دانشكده دامپزشكي :

1) بررسي و تصحيح امتياز فرم‌هاي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده و ارسال آن‌ها به دفتر معاون محترم آموزشي دانشگاه در هر نيمسال و تابستان .

2) بررسي پروندة اعضاي هيأت علمي متقاضي ترفيع پايه و ارسال تقاضا نامه‌ها به دفتر معاون محترم آموزشي دانشگاه در شش ماهة اول و دوم سال.

3) بررسي پروندة متقاضيان استخدام در دانشكده و انجام مكاتبات و پيگيري‌هاي لازم.

4) بررسي پروندة متقاضيان اخذ بورس تحصيلي از دانشكده و انجام مكاتبات و پيگيري‌هاي لازم.

5) تعيين دانشجويان ممتاز ( رتبه‌هاي اول تا سوم) ورودي‌هاي مختلف دوره‌هاي دكتراي عمومي دامپزشكي و كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي جهت معرفي به دفتر استعدادهاي درخشان و

معاون آموزشي دانشگاه.

6) اقدامات لازم جهت تعيين استاد نمونة آموزشي دانشكده در هر سال و معرفي به معاون محترم آموزشي دانشگاه.

7) تهيه برنامه آموزشي براي هر نيمسال و ثبت و درج آن در كامپيوتر.

8) تقاضا براي دروس سرويسي از دانشكده‌هاي ديگر و پاسخگويي به تقاضاي ديگر دانشكده‌ها

9) تهيه برنامه امتحانات پايان نيمسال.

10) تشكيل پرونده آموزشي دانشجويان.

11) نظارت بر امر ثبت نام و انتخاب واحد مقدماتي- اصلي- حذف و اضافه و حذف نهايي دانشجويان در هر نيمسال.

12) پاسخگويي به كليه درخواست‌هاي آموزشي دانشجويان و در صورت لزوم مكاتبه با ديگر واحدهاي آموزشي براي دريافت جواب.

13) تحويل كارت دانشجويي به دانشجويان جديد و تمديد كارت دانشجويي براي كليه دانشجويان در

هر نيمسال.

14) صدور گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان.

15) پاسخگويي به مكاتبات مربوط به امور آموزشي دانشجو.

16) ارائه فرم‌هاي مربوط به مرخصي تحصيلي – حذف نيمسال- تغيير رشته- حذف پزشكي- فرم ثبت نام تك‌درس و غيره به دانشجو، تكميل و ارسال آن به اداره‌ي آموزش دانشگاه.

17) تطبيق و پذيرش دروس دانشجويان انتقالي و تغيير رشته در چارچوب مقررات مربوطه و ارسال به موقع آن به اداره آموزش دانشگاه.

18) پيگيري و ارسال نمرات ناتمام در موعد مقرر.

19) بررسي پرونده دانشجوياني كه فقط يك درس باقيمانده جهت فراغت از تحصيل دارند تا با معرفي به استاد و استفاده از تبصره 2 ماده 11 درس را اخذ نمايند.

20) انجام تمامي امور فارغ التحصيلي دانشجو و ارسال گزارش نهايي به اداره‌ي‌آموزش دانشگاه.

21) اعلام برنامه امتحاني به اعضاي هيأت علمي

22) نظارت بر نحوه‌ي تشكيل كلاسها در طول نيمسال.

23) نظارت بر نحوه‌ي برگزاري امتحانات پايان نيمسال.

24) انجام امور مربوط به ارزشيابي اعضاي هيأت علمي.

25) جمع آوري ليست نمرات و ارسال آنها به اداره‌ي آموزش دانشگاه.

26) تعريف دروس خاص (كارورزي، پايان نامه و كارآموزي 1و 2) در سيستم كامپيوتري براي ترم تابستان.

27) ثبت نام كامپيوتري دروس اختصاصي دانشجويان در ترم تابستان.

28) معرفي دانشجويان كارآموز به سازمان دامپزشكي كل كشور جهت گذراندن دوره‌هاي كارآموزي

29) بررسي پرونده دانشجويان متقاضي شركت در آزمون جامع پيش درمانگاهي به منظور دادن مجوز شركت در آزمون به آنان.

30) برگزاري آزمون جامع پيش درمانگاهي در شهريورماه و بهمن ماه هر سال.

31) همكاري در پرپايي غرفه‌ي دامپزشكي در روز معرفي دانشگاه.

32) تهيه مقدمات ثبت نام دانشجويان جديد الورود و همكاري در ثبت نام تشكيل پروندة آنان.

33) ثبت كامپيوتري واحدهاي ارائه شده به دانشجويان جديد الورود (بدون حضور آنان)

34) تعيين استاد مشاور براي دانشجويان جديدالورود.

35) برگزاري جلسه معارفه براي دانشجويان جديدالورود.

36) تهيه برگه عكس دانشجويان جديدالورود و ارسال به گروه‌هاي آموزشي و كتابخانه و قراردادن بر روي سايت.

37) محاسبه‌ي ساعات غيبت دانشجويان و صدور اخطار آموزشي براي دانشجوياني كه 16/3 در هر درس

غيبت داشته‌اند.

38) تكميل فرم‌هاي ويژه وام قرض الحسنه براي دانشجويان متقاضي.

39) تهيه آلبوم عكس براي دانش آموختگان در هر سال.