نشاني : شيراز – کيلومتر 12 جاده شيراز-اصفهان – منطقه باجگاه - دانشكده دامپزشكي

071-تلفن : 60-32286950

دورنگار : 32286940-071

ليست تلفن هاي دانشكده