گروه علوم پايه

 

 

 

بخش آناتومي و بافت شناسي

 

تجلی

مینا

استاد

m.tajali6@yahoo.com

 

 

خاکسار

ذبیح اله

دانشيار

 

 

 

رحمانی فر

فرهاد

استادیار

 

 

 

غلامی

صغری

استاد

gholami@shirazu.ac.ir

 

 

قاضی

سید رضا

استاد

 

 

 

منصوري

سيد هادي

استاد

hmansour@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

بخش بيوشيمي

 

امين لاري

محمود

استاد

aminlari@shirazu.ac.ir

 

 

رزمي

نعمت اله

دانشيار

razmi@shirazu.ac.ir

 

 

صائب

مهدي

استاد

saeb@shirazu.ac.ir

 

 

كاظمي پور

نسرين

استادیار

 

 

 

 

 

بخش فيزيولوژي

 

جلودار

غلامعلي

دانشيار

jelodar@shirazu.ac.ir

 

 

ساجديان فرد

جواد

دانشيار

sajedian@shirazu.ac.ir

 

 

طاهریان فرد

مهناز

دانشيار

taherian@shirazu.ac.ir 

 

 

 

 

بخش فارماكولوژي

 

رجاييان

حميد

استاد

rajaian@shirazu.ac.ir

 

 

شمالی

طهورا

استادیار

tshomali@shirazu.ac.ir

 

 

فاضلی

مهدی

استادیار

fazelim46@yahoo.com                                                 

 

 

 

 


 

گروه بهداشت مواد غذايي

 

 

 

 

 

بخش بهداشت مواد غذایی

 

 

حسین خان ناظر

عبد الله

استاد

 

 

 

حسین زاده

سعید

استادیار

 

 

 

شکرفروش

سید شهرام

استاد

shekar@shirazu.ac.ir

 

 

قیصری

حمید رضا

دانشيار

 

 

 

 

 

 

بخش اپيدميولوژي

 

 

انصاري لاري

مريم

دانشيار

ansari@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

 

بخش مديريت بهداشت دام

 

 

محبی فانی

مهدی

دانشيار

mohebbi@shirazu.ac.ir                                         

 

 

 


 

گروه علوم درمانگاهي

 

 

 

 

 

بخش بهداشت آبزيان

 

 

سهراب اکبری

استادیار

akbari@shirazu.ac.ir

 

 

مصطفی اخلاقی

دانشيار

 

 

 

سیاوش سلطانیان

استادیار

 

 

 

 

 

 

بخش جراحي

 

 

سیف اله دهقانی ناژوانی

استاد

 

 

 

عبدالحمید میمندی پاریزی

استاد

meimandi@shirazu.ac.ir

 

 

بهروز نیک احوال

استادیار

nikahval@shirazu.ac.ir

 

 

ابوتراب طباطبایی نائینی

استاد

tabatabaei_a@yahoo.com

 

 

ناصر وصال

استاد

 

 

 

 

 

 

بخش داخلي دام هاي بزرگ

 

 

خلیل بدیعی

دانشيار

 

 

 

علی حاج محمدی

استادیار

 

 

 

خداداد مستغنی

استاد

 

 

 

مهرداد پور جعفر

دانشيار

pourjafar@shirazu.ac.ir

 

 

علی رضاخانی

استاد

rezkhani@shirazu.ac.ir

rezakhania@yahoo.com

 

 

 

 

 

بخش داخلي دام هاي كوچك

 

 

محمد عباس زاده حصیری

استادیار

 

 

 

سردار جعفری شورجه

دانشيار

sjafari@shirazu.ac.ir

sjafari26@yahoo.com

 

 

علی اصغر سرچاهی

دانشيار

sarchahi@shirazu.ac.ir

aliasgharsarchahi@yahoo.com

 

 

آیدین شجاعی تبریزی

استادیار

 

 

 

 

 

 

بخش طيور

 

 

کرامت اساسی

استاد

asasi@shirazu.ac.ir

 

 

حبیب اله دادرس

استاد

dadras@shirazu.ac.ir

 

 

حسن نیلی احمد آبادی

استاد

nili@shirazu.ac.ir

 

 

نجمه مصلح

استادیار

 

 

 

 

 

 

بخش كلينيكال پاتولوژي

 

 

سعید نظیفی

استاد

 

 

 

حسن شریفی یزدی

استادیار

hassansharifi@gmail.com sharifiy@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

 

بخش مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام

 

 

محمد رحیم احمدی

استاد

rahmadi@shirazu.ac.ir

 

 

محمد عمادی

دانشيار

emadi21@yahoo.com

 

 

مجتبی کافی

استاد

kafi@shirazu.ac.ir

 

 

عبداله میرزایی

استادیار

mirzaei@shirazu.ac.ir

 

 

اصغر مقیسه

استادیار

                                                                                   

 

 

 


گروه پاتوبيولوژي

 

 

بخش باكتري شناسي

 

 

عبداله درخشنده

aderakhshandeh@shirazu.ac.ir

drkhshnd77@gmail.com

استادیار

رویا فیروزی

firouzi@shirazu.ac.ir

royfirouzi@yahoo.com

استاد

مسعود حق خواه

mhaghkha@shirazu.ac.ir

دانشيار

محمد طباطبایی

 

استادیار

بخش ايمني شناسي

 

 

ارسلان حسینی نوحدانی

a_hosseini@mailcity.com

 

 

 

 

بخش بيوتكنولوژي

 

 

محمد مهدی قهرمانی صنو

محمد مهدی قهرمانی صنو 

 

 

 

 

بخش پاتولوژي

 

 

عزیز اله خداکرم تفتی

azizolah@yahoo.com

استاد

فاطمه نمازی

 

استادیار

احمد عریان

oryan@shirazu.ac.irand oryan57@gmail.com

استاد

منصور سیاری

sayyari@Shirazu.ac.ir

دانشيار

 

 

 

بخش انگل شناسي

 

 

محمد موذنی

moazeni@shirazu.ac.ir

 

نسرین مقدر

moghader@shirazu.ac.ir

دانشيار

سید مصطفی رضوی دیانی

mrazavi@shirazu.ac.ir

دانشيار

فضل اله شاد دل

 

 

 

 

 

بخش ويروس شناسي

 

 

علی محمدی

msmohamadi@yahoo.com                         mohammad@shirazu.ac.ir