تاريخچه
گروه علوم درمانگاهي شامل 4 بخش مي باشد، بخش تخصصي جراحي كه در سال 1367 تأسیس شد، بخش تخصصي داخلي كه در سال 1368 تأسیس شد، بخش تخصصي طيور كه در سال 1371 تأسیس شد و بخش تخصصي مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام كه در سال 1381 تأسیس شد.

افتخارات و فعاليتها
دوره تخصصي جراحي اولين بار در ايران در دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز راه اندازي شد.
تربيت تعداد 14 نفر فارغ التحصيل در زمينه تخصصي بيماري هاي جراحي
دكتر رضاخاني و دكتر مستغني از اساتيد بخش تخصصي داخلي ممتاز و پژوهشگر ممتاز مي باشند.
دكتر رضاخاني عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و دكتر مستغني عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
تربيت تعداد 16 نفر فارغ التحصيل در زمينه تخصصي بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
ساخت واكسن نيوكاسل مقاوم به حرارت
سرويس دهي به مرغداران و صنعت طيور كشور
تربيت تعداد 15 نفر فارغ التحصيل در زمينه تخصصي بيماري هاي طيور
مجهز به سالن هاي مرغ تخمگذار و گوشتي
تشكيل قطب علمي توليد مثل گاوهاي پر توليد1384 
انجام TEM و بلوغ داخل آزمايشگاهي تخمك شتر 1379
مرکز تحقیقات پرندگان

 

ليست دروس رشته هاي تحصيلي
*مقطع كارشناسي

درس های عمومی 
تربیت بدنی2، اندیشه اسلامی1، اندیشه اسلامی2، انسان در اسلام، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، انقلاب اسلامی ایران، آشنایی با قانون اساسی، اندیشه سیاسی امام خمینی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، تاریخ امامت، تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، آمار حیاتی، قارچ شناسی، بیوشیمی2، باکتری شناسی عمومی، باکتری شناسی اختصاصی، بافت شناسی، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، آسیب شناسی، انگل شناسی1، انگل شناسی2، اصول کار با میکروسکوپ الکترونی، سم شناسی، ایمنی شناسی و سرم شناسی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، کلینیکال پاتولوژی، ویروس شناسی، اصول تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی، اصول تکنیک های میکروبیولوژی، اصول تکنیک های اختصاصی انگل شناسی، تجزیه خوراک دام و طیور، مدیریت آزمایشگاه، پروژه تحقیقاتی، زبان تخصصی
*مقطع دکترای عمومی

درس های عمومی
فارسی عمومی، انگلیسی عمومی، تربیت بدنی1، تربیت بدنی2، اندیشه اسلامی1، اندیشه اسلامی2، انسان در اسلام، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، فلسفه اخلاق، آیین زندگی، عرفان عملی در اسلام، انقلاب اسلامی ایران، آشنایی با قانون اساسی، اندیشه سیاسی امام خمینی، اخلاق اسلامی
درس های الزامی
بیولوژی جانوری، جنین شناسی دامپزشکی، آناتومی مقایسه ای1، آناتومی مقایسه ای2، بافت شناسی پایه دامپزشکی، بافت شناسی اختصاصی دامپزشکی، بیوشیمی دامپزشکی1، بیوشیمی دامپزشکی2، فیزیولوژی دامپزشکی1، فیزیولوژی دامپزشکی2، مبانی فارماکولوژی دامپزشکی، فارماکولوژی کاربردی دامپزشکی، باکتری شناسی و قارچ شناسی دامپزشکی، بیماری های باکتریایی و قارچی دام، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی دام، انگل شناسی دامپزشکی و بیماری های انگلی1، انگل شناسی دامپزشکی و بیماری های انگلی2، ایمنی و سرم شناسی دامپزشکی، آسیب شناسی دامپزشکی1، آسیب شناسی دامپزشکی2، کالبد گشایی و نمونه برداری، بازرسی گوشت، بهداشت و صنایع شیر، بهداشت و صنایع گوشت، کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی، بیماری های مشترک انسان و حیوانات، آمار حیاتی، اپیدمیولوژی دامپزشکی، تغذیه کاربردی دامپزشکی، مدیریت و بهداشت دام، ژنتیک و اصلاح نژاد دام، پرورش و بیماری های زنبور عسل و کرم ابریشم، رفتار شناسی و مقید کردن حیوانات، اصول معاینه دام، اصول جراحی و بیهوشی، جراحی عمومی دام های بزرگ، جراحی عمومی دام های کوچک، تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی، اورتوپدی و بیماری های اندام های حرکتی، بیماری های داخلی دام های کوچک، بیماری های داخلی دام های بزرگ1، بیماری های داخلی دام های بزرگ2، سم شناسی و مسمومیت های دام، مامایی و تولید مثل دام، بیماری های تولید مثل دام، تکنیک های تولید مثل دام، مدیریت و بهداشت پرندگان اهلی، بیماری های پرندگان اهلی، کلینیکال پاتولوژی، مدیریت و بهداشت ماهی و میگو، بیماری های ماهی و میگو، کارآموزی1، کارآموزی2، کارآموزی3، کارورزی در بخش داخلی دام های بزرگ1، کارورزی در بخش داخلی دام های کوچک1، کارورزی در بخش جراحی دام های بزرگ1، کارورزی در بخش جراحی دام های کوچک1، کارورزی در بخش رادیولوژی و سونوگرافی1، کارورزی در بخش مامایی و بیماری های تولید مثل1، کارورزی در بخش طیور1، کارورزی در مراکز تشخیص1، پایان نامه مرحله اول، پایان نامه مرحله دوم، پایان نامه مرحله سوم
درس های انتخابی
بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی تولید مثل، مدیریت و بهداشت اسب، مدیریت اطلاعات، بررسی مسائل خاص نشخوار کنندگان، مدیریت و بهداشت دام های کوچک،مامایی و بیماری های تولید مثل دام های کوچک، بررسی مسائل خاص حیوانات کوچک، بهداشت و بیماری های پرندگان صنعتی، بهداشت و بیماری های پرندگان زینتی، بررسی مسائل خاص پرندگان اهلی، میکروب شناسی تشخیصی، انگل شناسی تشخیصی، آزمایش های کاربردی پیشرفته، مدیریت حرفه ای، بیماری های نوزادان، تغذیه نشخوار کنندگان، تغذیه اسب، مراقبت های اولیه، اولتراسوند تشخیصی، جراحی پرندگان، مهارت های پایه در دامپزشکی تولید، درماتولوژی دامپزشکی، تغذیه طیور، تغذیه ماهی و میگو، مبانی اقتصاد، اقتصاد تولید، جامعه شناسی روستایی و عشایری، اصول و کاربرد روانشناسی، نوآوری و نوپذیری، اکولوژی، محیط زیست، اصلاح نژاد دام، کارورزی در بخش داخلی دام های بزرگ2، کارورزی در بخش داخلی دام های کوچک2، کارورزی در بخش جراحی دام های بزرگ2، کارورزی در بخش جراحی دام های کوچک2، کارورزی در بخش رادیولوژی و سونوگرافی2، کارورزی در بخش مامایی و بیماری های تولید مثل2، کارورزی در بخش طیور2، کارورزی در مراکز تشخیص2، کارورزی در بخش آبزیان، یک درس از دیگر بخش های دانشگاه با موافقت شورای آموزشی دانشکده