عبدالله میرزایی  


   
سمت             : معاون دانشجویی
تحصيلات         : دكتراي تخصصي توليد مثل و مامايي
شماره تماس   : 2286950
دورنگار             : 2286940
آدرس پست الكترونيكي : mirzaei@shirazu.ac.ir