مهدي محبي فاني


 
سمت : معاون آموزشی
تحصيلات : دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ
شماره تماس : 2286944
دورنگار      : 2286940
آدرس پست الكترونيكي : mohebbi@shirazu.ac.ir