مسعود حق خواه  


   
سمت : رئیس دانشکده
تحصيلات : دکترای تخصصي باكتري شناسي
شماره تماس : 2286944
دورنگار : 2286940
آدرس پست الكترونيكي : mhaghkha@shirazu.ac.ir