این دانشکده از مهرماه سال ۱۳۴۸ با جذب ۸ دانشجو و ۱ عضوِ هیأت علمی، فعالیت های علمی خود را آغاز کرد و دومین دانشکدۀ دامپزشکی در ایران، بعد از دانشکدۀ دامپزشکیِ تهران بود. این دانشکده در حال حاضر با فضایی بالغ بر ۱۰۵ هکتار، علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای و عمومیِ دامپزشکی و کارشناسیِ ارشد فیزیولوژیِ دامپزشکی؛ در ۱۷ رشتۀ دکترای تخصصی، به تربیت نیروهای متخصص اهتمام دارد. این دانشکده در سال ۱۳۷۸، نخستین مجلۀ دامپزشکیِ ایران را تحت عنوان «مجلۀ تحقیقاتِ دامپزشکی» منتشر ساخت و در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ و دریافتِ درجۀ علمی ـ پژوهشی گردید .

  

رؤساي دانشكده از ابتدا تا به حال


 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رتبه علمي

احمد افشار

ویروس شناسی دامپزشکی

دانشيار

مکاره چیان

ژنتیک کشاورزی

استاد

عبداله حسین خان ناظر

میکرو بیولوژی مواد غذایی

استاد

سید رضا قاضی

علوم آناتومی

استاد

مجید اجتهادی

فارماکولوژی

استاد

احمد عریان

پاتولوژی

استاد

محسن ملکی

پاتولوژی

دانشیار

محمد مؤذنی

انگل شناسی

استادیار

سید شهرام شکر فروش

بهداشت مواد غذایی

استاد

مجتبی کافی

دکترای تولید مثل و مامایی دامپزشکی

استاد

عزیزاله خداکرم تفتی

دکترای پاتولوژی

استاد