آئين نامه ها

خلاصه آیین نامه دکتری 90 تا 94
خلاصه آیین نامه دکتری 95 به بعد
خلاصه آیین نامه کارشناسی ارشد 94 به بعد


خلاصه آیین نامه ارشد

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره دکتری 95

خلاصه آیین نامه دکتری 95 به بعد

آيين نامه و مقررات آموزشي دوره ي دکتري تخصصي

آيين نامه و مقررات آموزشي دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته

آيين نامه و مقررات آموزشي دوره ي دکتری عمومی

آئین نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه عضویت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز

اخلاق زیستی

اخلاق پژوهشی

 آئین نامه کارورزی

 

مراحل تصويب طرح تحقيق

درخواست بررسي طرح تحقيق دكتراي تخصصي

درخواست بررسي طرح تحقيق دكتراي حرفهاي و كارشناسي ارشد

راهنماي نگارش طرح تحقيق

 درخواست عضویت افراد خارج از دانشگاه در کمیته پایان نامه
درخواست عضویت افراد خارج از کشور در کمیته پایان نامه Phd
درخواست عضویت افراد خارج از کشور در کمیته پایان نامه M.A/M.Sc

مراحل دفاع از پايان نامه

درخواست تعيين داور و وقت دفاع پايان نامه
راهنماي تنظيم منابع پايان نامه

 

آزمون هاي جامع

راهنمای تدوین پایان نامه