1 نام و نام خانوادگي : علی محمدی Ali Mohammadi

2 سال و محل تولد: 1348 رامسر Ramsar 1969

3 رشته و محل تحصيل: ویروس شناسی دانشگاه تهران Tehran University Virology,

4 دروس مورد تدريس: ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام، ویروس شناسی پیشرفته، Virology and Viral Diseases of Domestic Animals

 Advanced Virology

 

5 كتب مورد تأليف يا ترجمه:

6 موضوعات مورد مطالعه در ده سال گذشته: آنفلوانزای پرندگان، برونشیت عفونی، لکوز پرندگان ، بیماری مرزی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، زبان آبی،

7 سمتهاي فعلي: مدیر گروه پاتوبیولوژی

 

 

 

1. نام و نام خانوادگي : دكتر محمد مؤذني

2. سال و محل تولد: 1344،خمين

3. رشته و محل تحصيل: انگل شناسي،دانشگاه شيراز

 

4. دروس مورد تدريس:

1-انگل شناسي يك(كرم هاي پهن)

2-دروس تخصصي دوره دكتراي انگل شناسي

3-دروس تخصصي انگل شناسي كرم هاي پهن ويژه دانشجويان دكتراي تخصصي طيور،بهداشت مواد غذايي،پاتولوژي و بيمار ي هاي دروني دام هاي بزرگ

 

5. كتب مورد تأليف يا ترجمه:

 آشنايي با مهمترين بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات

 

6. موضوعات مورد مطالعه در ده سال گذشته:

 بررسي اثر كشندگي مواد مختلف(بويژه گياهان دارويي) بر روي پروتواسكولكس هاي كيست هيداتيد

 

7. سمتهاي فعلي:رييس دانشگاه شيراز

 

8. آيا با قرار گرفتن Power point هاي مورد استفاده در تدريستان در سايت دانشكده موافقت داريد؟ خير

 

 

1. نام و نام خانوادگي : 

مسعود حق خواه

Masoud Haghkhah                

2. سال و محل تولد:

1340 جهرم

1961 Jahrom

3. رشته و محل تحصيل:

ميكروب شناسي دانشگاه گلاسگو اسكاتلند انگلستان

Microbiology at University of Glasgow, Scotland, UK

4. دروس مورد تدريس:

باكتري شناسي عمومي باكتري شناسي اختصاصي ژنتيك باكتري ها بيماري هاي باكتريايي و اكولوژي ميكروبي

Different courses in general bacteriology, systematic bacteriology, bacterial

genetics, bacterial diseases, and microbial ecology at BSc, DVM and PhD levels

 

5. كتب مورد تأليف يا ترجمه:

6. موضوعات مورد مطالعه در ده سال گذشته:

بيماري يون و تورم پستان

Paratuberculosis (Johne's Disease) and bovine mastitis

7. سمتهاي فعلي:

 

 

 

1. نام و نام خانوادگي :  .ارسلان    حسيني نوحداني                

2. سال و محل تولد: 5/8/1344      رشت 

3. رشته و محل تحصيل: دامپزشكي عمومي:  شيراز     -   تخصصي ايمني شناسي : گلاسگو ، انگلستان

4. دروس مورد تدريس:

- ايمني شناسي: دوره دكتراي عمومي دامپزشكي  و دوره هاي دكتراي تخصصي

 - روش هاي مهندسي ژنتيك: دوره هاي دكتراي تخصصي

 

5. كتب مورد تأليف يا ترجمه: ...............................................................................

6. موضوعات مورد مطالعه در ده سال گذشته:

- ژن هاي كد كننده آنتي بادي ها (در گاوميش)

- توليد آنتي سرم پلي كلونال بر عليه ميكروارگانيزم ها (عوامل ايجاد اندومتريت در گاو)

- توليد آنتي ژن هاي نوتركيب ميكرو ارگانيزم هاي بيماريزا (AIV, IBV, P. mannhaeimia, Neospora)

-بررسي پاسخ ايمني هومورال برعليه بعضي از انگل ها (Przhvalskiana )

- تمايز مولكولي ميكرو ارگانيزم هاي بيماريزا (Sarcocyst)

 

7. سمتهاي فعلي:  ندارم

 

 

 

1. نام و نام خانوادگي:  محمد مهدی قهرمانی سنو.

2. سال و محل تولد: 1350- گناباد.

3. رشته و محل تحصيل: ژنتیک مولکولی-ژن درمانی- انگلستان.

4. دروس مورد تدريس: 1) ژنتیک، 2) بیوتکنولوژی (دوره دامپزشکی عمومی)، 3) بیوتکنولوژی (دوره PhD بهداشت و صنایع غذایی)، 4) بیولوژی سلولی-مولکولی (دوره PhD بیوتکنولوژی)و 5) کربردهای بیوتکنولوژی در دامپزشکی (دوره PhD بیوتکنولوژی).

5. كتب مورد تأليف يا ترجمه: ............................................................

6. موضوعات مورد مطالعه در ده سال گذشته: ژنتیک مولکولی و ژن درمانی بیماری دوشن، ژنتیک مولکولی بیماری اوتیسم.

7. سمتهاي فعلي: سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی.

 
مقالات دیگر...

  1. اعضای هیأت علمی